Regulamin serwisu

Definicje: 

Usługodawca - ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-557) przy ulicy Marynarki Polskiej 130, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033455, z kapitałem zakładowym w kwocie 1.356.110.400 złotych (opłaconym w całości), posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 583-000-11-90, REGON: 190275904.

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z treści lub Usług udostępnianych na serwisie online bezpiecznakraina.energa-operator.pl oraz bezpieczna.energa-operator.pl na mocy niniejszego Regulaminu i na zasadach określonych przepisami prawa.

Usługi - udostępnianie treści lub wykonanie usług, nieodpłatnie bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość) na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę, oferowanych w serwisie bezpiecznakraina.energa-operator.pl oraz bezpieczna.energa-operator.pl.

Materiały - wszelkie zbiory dokumentów, w tym takie jak umowy, porady, instrukcje, procedury, kazusy, newsy, wzory dokumentów, a także wszelkie algorytmy, elementy, loga/logotypy, multimedia, nagrania, nazwy, oznaczenia, schematy, symbole, utwory, wizerunki i inne treści niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Usługodawcę na stronie internetowej.

Newsletter - bezpłatna elektroniczna usługa dystrybucyjna skierowana wyłącznie do Usługobiorcy zarejestrowanego, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowych treściach w serwisie bezpiecznakraina.energa-operator.pl oraz bezpieczna.energa-operator.pl.

Polityka Prywatności - określa sposób przetwarzania danych w serwisie bezpiecznakraina.energa-operator.pl oraz bezpieczna.energa-operator.pl, w tym plików cookies. Polityka Prywatności, jest dostępna pod adresem bezpiecznakraina.energa-operator.pl/regulacje/polityka-prywatnosci. 

Regulamin - niniejszy dokument, określający m.in. warunki i zasady korzystania z treści i Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

Rejestracja - czynności Usługobiorcy niezbędne dla uzyskania pełnego, bezpłatnego dostępu do treści i wszystkich Usług, w tym otrzymywania Newslettera, polegająca na założeniu konta w serwisie. 

Serwis – serwis online udostępniany przez bezpiecznakraina.energa-operator.pl oraz bezpieczna.energa-operator.pl

 

I. Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne oraz sposób świadczenia usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy bezpłatnie, za pośrednictwem strony bezpiecznakraina.energa-operator.pl/regulacje/regulamin-serwisu, co umożliwia mu zapoznanie się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z usługi. 
 2. Świadczoną Usługą jest serwis online udostępniany przez bezpiecznakraina.energa-operator.pl oraz bezpieczna.energa-operator.pl (http://www.bezpiecznakraina.energa-operator.pl, http://www.bezpieczna. energa-operator.pl). 
 3. W ramach świadczonej Usługi, Usługodawca:

  a. Udostępnia materiały edukacyjne w postaci e-learningu, gier edukacyjnych, zadań interaktywnych itp. dotyczących energii elektrycznej i bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej i prawidłowego użytkowania urządzeń na prąd;
  b. Udostępnia instrukcje oraz porady dla rodziców wskazujące, jak rozmawiać z dzieckiem o prądzie, bezpieczeństwie oraz zarządzaniu energią w domu;
  c. Udostępnia materiały oraz scenariusze mogące posłużyć nauczycielom do przeprowadzenia lekcji o energii elektrycznej;
  d. Zapewnia zgłoszenia szkoły, w której pracownicy Usługodawcy mogliby przeprowadzić zajęcia dot. energii elektrycznej;
  e. Udostępnia Newsletter informujący o nadchodzących wydarzeniach oraz nowych materiałach zamieszonych w serwisie.

 4. Usługi świadczone przez Usługodawcę są bezpłatne. 
 5. Akceptacja warunków Regulaminu przez Usługobiorcę nakłada na niego obowiązek przestrzegania określonych w nim zasad. 
 6. Wchodząc na stronę serwisu oraz jej podstrony, Usługobiorca wyraża zgodę na warunki określone poniżej. Jeżeli Usługobiorca nie wyraża zgody na warunki określone poniżej prosimy, aby nie wchodził na stronę serwisu, ani jej podstrony. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji bądź zmiany niniejszego regulaminu. 
 7. Zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu ich na stronie internetowej serwisu. Prosimy o przejrzenie okresowo regulaminu w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami w regulaminie.

 

II. Korzystanie z Serwisu

 

 1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż z wyjątkiem  usług określonych w pkt I, Usługodawca nie obsługuje, nie kontroluje i nie zatwierdza wszelkich informacji, produktów lub usług dostępnych w Serwisie w jakikolwiek sposób, bez względu na to czy linki do stron osób trzecich nie powiązanych z Serwisem umieszczone są w witrynie internetowej http://www.bezpiecznakraina.energa-operator.pl oraz http://www.bezpieczna.energa-operator.pl. 
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że Serwis nie może gwarantować i nie gwarantuje, że pliki, które można pobierać za pośrednictwem Serwisu są wolne od wirusów, błędów, koni trojańskich lub innych kodów wykazujących właściwości szkodliwe lub o charakterystyce umożliwiającej dalsze ich rozprzestrzenianie. Usługobiorca odpowiada za stosowanie właściwych procedur i oprogramowania, aby spełnić szczególne wymagania w celu zapobiegania utracie danych.
 3. Usługodawca nie udziela gwarancji, że serwis będzie działał nieprzerwanie i bez zakłóceń lub błędów, ani że defekty serwisu zostaną naprawione. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż internet sam w sobie zawiera nieocenzurowane treści. Usługodawca w żaden sposób nie kontroluje tego typu materiałów i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 4. Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu lub udostępnianie za jego pośrednictwem treści zakazanych tj. wszelkiego materiałów i treści, których posiadanie czy rozpowszechnianie jest wzbronione pod groźbą kary przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. To samo obejmuje treści oraz materiały mogące naruszać lub naruszające dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, tajemnice przedsiębiorstwa lub inne prawnie chronione dobra Usługobiorców portalu oraz osób trzecich.
 5. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia treści oraz materiałów opisanych w powyższym ustępie, oraz do zablokowania czy usunięcia konta Usługobiorcy, który je zamieścił. 
 6. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących zdestabilizować funkcjonowanie usługi lub utrudnić korzystanie z niej innym Usługobiorcom. 

 

III. Warunki świadczenia usług

 

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług, o których mowa w pkt I  to posiadanie urządzenia podłączonego do sieci internetowej z aktualną przeglądarką internetową.

 

IV. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług z Usługobiorcą niezarejestrowanym dochodzi każdorazowo w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu, bądź faktycznego skorzystania przez Usługobiorcę
  z takich usług. 
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług z Usługobiorcą zarejestrowanym dochodzi w przypadku skutecznego dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza rejestrowego.
 3. Umowa o świadczenie usług z Usługobiorcą zarejestrowanym może zostać wypowiedziana w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia na adres mailowy bezpieczna@energa-operator.pl.
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę i zaprzestać świadczenia usług w trybie natychmiastowym w przypadkach: 

  a. Naruszenia przez Usługodawcę istotnych postanowień Regulaminu;
  b. Umieszczenia przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
  c. Wykorzystywania przez Usługobiorcę usługi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 5. Usługobiorcy w czasie przysługuje nieograniczone prawo do zaprzestania korzystania z usługi newsletteru.

 

V. Reklamacje 

 

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Usługobiorca może zgłaszać na adres email: bezpieczna@energa-operator.pl. Reklamacja powinna określać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniające zgłoszenie, imię i nazwisko oraz adres email zgłaszającego.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Nieustosunkowanie się do stanowiska w ww. terminie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 3. Reklamacje niezawierające danych, o których mowa w pkt 2 nie podlegają rozpatrzeniu. 

 

VI. Ograniczenie odpowiedzialności

 

 1. W żadnych okolicznościach Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  a. Jakiekolwiek przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody (w szczególności, szkody w postaci utraconych zysków, przerwy w działalności gospodarczej, straty programów lub informacji itp.) wynikające z użytkowania lub niemożliwości użytkowania serwisu lub wszelkich informacji lub transakcji udostępnionych w serwisie lub pobranych z serwisu, nawet jeżeli Serwis bezpiecznakraina.energa-operator.pl oraz bezpieczna.energa-operator.pl lub jego upoważnieni przedstawiciele zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, 
  b. Jakiekolwiek roszczenia związane z błędami, uchybieniami lub innymi nieprawidłowościami w ramach serwisu i/lub materiałami lub informacjami pobranymi za pośrednictwem Serwisu.

 2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Usługobiorca musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od Serwisu bezpiecznakraina.energa-operator.pl oraz bezpieczna.energa-operator.pl i Usługodawca nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami.

 

VII. Prawa autorskie, licencje, znaki towarowe  i prezentowanie koncepcji.

 

 1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie bezpiecznakraina.energa-operator.pl oraz bezpieczna.energa-operator.pl chronione są prawami autorskimi. Wyłącznym właścicielem praw autorskich i znaków towarowych jest Usługodawca.
 2. Usługobiorca nie ma prawa kopiować, powielać, rozpowszechniać modyfikować, odtwarzać, publikować, przekazywać lub transmitować w jakikolwiek sposób materiałów zamieszczonych w serwisie, w tym tekstów, grafik, kodu i oprogramowania. 
 3. Usługobiorca może drukować lub pobierać materiały z witryny wyłącznie na swój prywatny, niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że nie narusza żadnych praw autorskich i innych praw własności. 
 4. Wszelkie publikacje, produkty, treści i usługi zawarte w niniejszej Umowie lub w Serwisie bezpiecznakraina.energa-operator.pl oraz bezpieczna.energa-operator.pl są wyłącznymi znakami towarowymi Usługodawcy. 

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Polityka Prywatności stanowi integralną część regulaminu i reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Politykę Prywatności pod adresem bezpiecznakraina.energa-operator.pl/regulacje/polityka-prywatnosci.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejsza Umowa jest w całości zawarta i podlega wykładni zgodnie z prawem polskim regulującym kwestie umów zawartych i realizowanych w Polsce. 
 2. Usługodawca może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy dowolnej osobie w dowolnym terminie bez powiadamiania Usługobiorcy.