Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk.

2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk.

3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres  ENERGA-OPERATOR SA

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. umożliwienia korzystania z zasobów serwisu www.bezpiecznakraina.energa-operator.pl oraz www.bezpieczna.energa-operator.pl (podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do korzystania z serwisu www, ale umożliwia korzystanie z pewnych funkcji, które są niedostępne dla niezalogowanych użytkowników, takich jak potwierdzenie ukończenia kursu, zapisywanie wyników, dostęp do materiałów dodatkowych),
b. przeprowadzania konkursów w ramach programu Bezpieczna Kraina Energa-Operator (podanie danych w tym celu jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w konkursie),
c. wysyłki newslettera (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi),
d. kontaktu z użytkownikami (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi),
e. realizacji prawnie uzasadnionych interesów ENERGA-OPERATOR SA, tj. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 

5. Zgodnie z powyższym, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a. w zakresie danych wskazanych w 4a) powyżej - art. 6 ust 1 lit. a,  RODO,
b. w zakresie danych wskazanych w 4b) powyżej - art. 6 ust 1 lit. a,  RODO,
c. w zakresie danych wskazanych w 4c) powyżej - art. 6 ust 1 lit. a,  RODO,
d. w zakresie danych wskazanych w 4d) powyżej - art. 6 ust 1 lit. a,  RODO,
e. w zakresie danych wskazanych w 4e) powyżej - art. 6 ust 1 lit. f, RODO.

 

6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a. uprawnione organy publiczne,
b. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie niezbędnym do funkcjonowania serwisu internetowego oraz realizacji konkursów w ramach programu Bezpieczna Kraina Energa-Operator SA w tym:

i. LEARNETIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-298) przy ul. Azymutalnej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367973, kapitałem zakładowym w kwocie 100 000 zł (opłaconym w całości), posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) NIP 584-27-05-459, REGON: 221121155,
ii. ENERGA Informatyka i Technologie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-309) przy al. Grunwaldzka 472A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391862, kapitałem zakładowym w kwocie 35 343 500,00 zł (opłaconym w całości), posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-105-91-90, REGON: 221462531,

c. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej  ENERGA-OPERATOR SA., 

ENERGA-OPERATOR SA może przekazać dane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

ENERGA-OPERATOR SA może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na jej udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

 

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4 powyżej:

a. jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania,
b. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ENERGA-OPERATOR SA, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
c. w zakresie realizacji umowy – do czasu zakończenia jej trwania, a później zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.

 

8. Informujemy o przysługującym prawie do:

a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. przetwarzanie na podstawie wyrażonych zgód,
e. przenoszenia danych, jeżeli dane są przetwarzane w formie zautomatyzowanej,
f. cofnięcia zgód,
g. odwołania się od decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na lub e-mail: bezpieczna@energa-operator.pl lub  iod@energa-operator.pl  z inspektorem ochrony danych  (pkt 2, 3).

 

9. Informujemy, że dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach doboru z uwagi na szkołę, klasę, wiek lub siedziba szkoły. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie umożliwienie nauczycielom kontrolowanie prac uczniów oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną o innych programach lub eventach o charakterze edukacyjnym.

10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.